Opdrachtgevers

Deze pagina bevat een overzicht van de functies die ik de laatste jaren als zelfstandig ondernemer op het gebied van interim management vervuld heb.

Programmamanager Sociaal Domein gemeente Eindhoven

Maart 2017-november 2017
Door grote financiële tekorten binnen het Sociaal Domein en achterstallig onderhoud in de bedrijfsvoering is een maatregelenpakket opgesteld. De opdracht is zorg te dragen voor een gedegen uitvoering van dit maatregelenpakket zodat de tekorten in de komende jaren worden weggewerkt en de bedrijfsvoering op orde komt en betrouwbaar is. Concreet resultaat: sterke focus op uitvoering maatregelen en gerichtere inzet medewerkers. In bijzonder sturing op inkoopstrategie en beheersmaatregelen.

Hoofd afdeling Administratie Sociaal Domein gemeente Eindhoven

December 2015-december 2016
Aanleiding: groot achterstallig onderhoud en niet toegerust op de taken als gevolg van de decentralisatie van de Jeugdwet, Participatiewet en WMO. Opdracht is tweeledig: 1. breng de afdeling op orde en hertstel de balans tussen werk en aantal medewerkers en 2. richt de afdeling toekomstbestendig in. Concreet resultaat: afdeling omgevormd naar drie afdelingen met daarbinnen het accent op personeel, kennisborging en innovatie. Doorontwikkeling moet in twee jaar leiden tot een aanzienlijk kleinere maar ook hoogwaardigere administratieve organisatie.

Voorzitter regieteam IJssportcentrum gemeente Eindhoven

Juli 2015-november 2015
Aanleiding: bezuiniging van € 3 miljoen op portefeuille sport, sluiting IJssportcentrum moet daar aan bijdragen maar dat gaf veel maatschappelijke onrust. Opdracht aan regieteam: reik een advies aan aan het college van B&W over de toekomst van het IJssportcentrum met handhaving van de beoogde bezuiniging en leg de verbinding met het (sport)gebied Genneperparken en de Sportvisie  van de gemeente Eindhoven. 

Hoofd sector Realisatie, Beheer en Toezicht gemeente Eindhoven

Januari 2015-december 2015
Tijdelijk hoofd van één van de vier nieuwe sectoren binnen het Ruimtelijke Domein van de gemeente Eindhoven met als opdracht: het in praktijk brengen van de beoogde nieuwe manier van werken in het Ruimtelijke Domein, balans brengen tussen door bezuinigingen sterk verminderde beschikbare capaciteit en bestuurlijke ambities én zorg dragen voor de vorming van een hecht nieuw managementteam.

Hoofd sector Grond & Vastgoed gemeente Eindhoven

Juli 2014-december 2014
Tijdelijk hoofd van de sector Grond en Vastgoed, een van de zeven sectoren die per 1 januari 2015 zijn opgegaan in het nieuwe Ruimtelijke Domein van de gemeente Eindhoven. Opdracht: leiding geven aan de sector, aandacht voor transitie naar nieuwe organisatie en specifieke aandacht voor een aantal majeure dossiers op het gebied van vastgoed en grondzaken.Concreet resultaat: sector voorbereid op nieuwe organisatie en majeure dossiers succesvol opgepakt.

Kwartiermaker Ruimtelijke Domein gemeente Eindhoven

April 2014-december 2014
Ontkokering, betere interne samenwerking, meer oog voor de vragen en behoeftes van de stad en meer grip op de bedrijfsvoering waren aanleiding om de toenmalige zeven sectoren in het ruimtelijke domein op te laten gaan in vier nieuwe sectoren. Deze transitie is op 1 januari 2015 ingegaan. Opdracht was het opbouwen van één van de vier nieuwe sectoren. Concreet resultaat: fundament gelegd voor nieuwe sector met name door invulling van sleutelfuncties.

Extern adviseur afdeling IBOR gemeente Westland

juni 2013 - oktober 2013
Afdeling van 200 fte belast met inrichting en beheer van de openbare ruimte. Concreet resultaat: herontwerpplan waarin verwerkt een bezuinigingstaakstelling van 30% op personeel en voorstellen voor een nieuwe - integrale en extern gerichte - werkwijze van de afdeling.

Manager P&O De Kempen

Reusel de Mierden, oktober 2012 - juli 2013
Regionale P&O afdeling. Vanwege een heroriëntatie op de organisatie van diverse ondersteunende functies voor de vijf Kempengemeenten is besloten de functie manager P&O De Kempen tijdelijk in te vullen. Via een uitgebreide gespreksronde en desk research heb ik voor de directie en het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK) een analyse opgesteld van de dienstverlening door de afdeling P&O en op basis daarvan een koersdocument opgesteld in de vorm van een afdelingsplan met concrete acties. Een begin gemaakt met de uitvoering van het afdelingsplan.

Projectleider organisatieontwikkeling gemeente Oirschot

april 2012 - december 2012
Projectleider van een gemeentebreed project organisatieontwikkeling met als speerpunten de doorontwikkeling naar toekomstgericht organisatie, een forse bezuiniging op de formatie en herstel van de balans tussen politieke ambitie en beschikbare capaciteit.

Hoofd afdeling Omgeving gemeente Oirschot

januari 2011 – december 2012
Via een analyse heb ik gewerkt aan versterking van de afdeling en betere dienstverlening aan bestuur en samenleving. Samen met mijn collega’s in het gemeentelijke managementteam heb ik invulling gegeven aan een bezuinigingsoperatie.

Projectleider kerntakendiscussie gemeente Zutphen

november 2010 – maart 2011
Met ondersteuning van een projectteam en diverse werkgroepen is voor het college van B&W een pakket bezuinigingsopgaven opgesteld met een totaalbedrag van € 12 miljoen.  

Manager Openbare Ruimte gemeente Zutphen

juni 2009 – november 2010
Als manager Openbare Ruimte gaf ik leiding aan de afdeling Openbare Ruimte en de afdeling Expertisecentrum. Deze twee afdelingen zijn samengevoegd tot één team Openbare Ruimte. Deze reorganisatie heeft gezorgd voor een betere interne samenwerking en afstemming en een meer bedrijfsmatige en klantgerichte werkwijze. Belangrijk onderdeel van de reorganisatie was de herplaatsing van medewerkers op grond van het principe: de juiste mens op de juiste plaats c.q. het benutten van de talenten van medewerkers en mogelijkheden bieden voor persoonlijke groei. Bekijk het YouTube filmpje!

Directeur/bestuurder Sportstichting Sittard-Geleen

juni 2008 – juni 2009
Vanwege een sterk verstoorde relatie tussen de opdrachtgever (gemeente) en de opdrachtnemer (Sportstichting) heb ik een rapport opgesteld met daarin een analyse, toekomstvisie en plan van aanpak voor professionalisering van de Sportstichting. Vervolgens heb ik de verhoudingen hersteld en de weg vrijgemaakt voor een vernieuwde, geprofessionaliseerde organisatie.

Directeur Dienst Sport en Recreatie gemeente Schiedam

februari 2008 – juni 2008
Als directeur bij de Dienst Sport en Recreatie heb ik, in een aanvankelijk turbulente omgeving, een interne en een externe analyse opgesteld. Hierbij was er aandacht voor de toekomst van het sportbeleid, de interne en externe communicatie van de organisatie en de lopende projecten. Als interim manager realiseerde ik een stabiele omgeving waarbinnen de aandacht weer gericht kon zijn op de toekomst.

Afdelingsmanager Beleid & Strategie gemeente Coevorden

oktober 2007 – februari 2008
Als afdelingsmanager heb ik vorm gegeven aan de nieuwe afdeling Beleid & Strategie en droeg ik via het management team bij aan een gemeentebrede reorganisatie. Ik had de leiding over de afdeling Beleid & Strategie en, in de eindfase van de opdracht, ook over de afdeling Publieksservice. Daarnaast heb ik een aanzet gegeven voor de vorming van een visie op de toekomst (Coevorden 2020) en heb ik een analyse gemaakt van de werkdruk binnen de organisatie in relatie tot de bestuurlijke ambities.

Bekijk het complete overzicht van de werkervaring van Rob Spit.